Bestyrelsen

Hillerød Kvindekrisecenter er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond). Fonden ejer huset, som den, i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf, stiller til rådighed som ramme for et rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og deres eventuelle børn.

Bestyrelsen for Hillerød Kvindekrisecenter Fond er krisecentrets øverste ledelse og bl.a. ansvarlig for at ansætte den daglige leder. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen består af syv medlemmer og en suppleant, som vælges således:

  • Fire medlemmer udpeges eksternt selvsupplerende af bestyrelsen.
  • Tre medlemmer samt en suppleant vælges af og blandt krisecentrets vagtfrivillige på generalforsamlingen.

Som vagtfrivillige har de interne bestyrelsesmedlemmer mindst to vagter om måneden på krisecentret og deltager løbende i frivilligmøder, kurser og supervision. De eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres kompetencer og erfaringer fra andre sammenhænge, som kan komme krisecentret til gode. Det betyder, at bestyrelsen er stærkt forankret i krisecentrets dagligdag, samtidig med at den rummer særligt udvalgte eksterne kompetencer og perspektiver.

Du kan læse mere i Hillerød Kvindekrisecenter Fonds vedtægter.

Bestyrelsens medlemmer

  • Lone Mørch (formand)
  • Anne Mau (næstformand)
  • Lissi Baunegaard
  • Vera Søchting
  • Helle Sørensen

God fondsledelse

Komitéen for god fondsledelse har udarbejdet 16 anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde som supplement til lovgivningen. Der er stor forskel på erhvervsdrivende fonde, og derfor er anbefalingerne fleksible, så den enkelte fond kan indrette sig som den finder mest hensigtsmæssigt.

Rapportering om anbefalingerne sker ved ”følg eller forklar”-princippet.Det betyder, at bestyrelsen i den enkelte fond selv afgør, i hvilket omfang den ønsker at følge anbefalingerne. Hvis en fond ikke efterlever en anbefaling, skal bestyrelsen forklare,

  • Hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
  • Hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Bestyrelsen for Hillerød Kvindekrisecenter Fond redegør i årsrapporten for, hvordan og i hvilket omfang den efterlever anbefalingerne. Du kan finde bestyrelsens redegørelse for 2018 her.

Akut brug for hjælp

Ring hele døgnet: 1888

Lev Uden Volds hotline