Vedtægter for Hillerød Kvindekrisecenter (Fond)

§ 1 Organisation

1.1 Hillerød Kvindekrisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune.

1.2 Kvindekrisecenterets grundfond er pr. 1. maj 1989 kr. 300.000,00, der er indbetalt kontant ved en gave på kr. 150.000,00 fra Bikuben og kr. 150.000,00 fra Augustinus-fonden. Gaverne er givet med det udtrykkelige formål, at de helt eller delvis anvendes til køb af en ejendom, der kan benyttes til kvindekrisecenter.

1.3 Kvindekrisecenteret er medlem af Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK).


§ 2 Formål

2.1 Kvindekrisecenterets formål er at opretholde og drive specialiserede, nonprofit botilbud med rådgivning, omsorg, beskyttelse og eventuelt behandling for voldsramte kvinder og deres børn.

2.2 Alle voldsramte kvinder kan også henvende sig ambulant for rådgivning. Kvindekrisecenterets ejendom stilles til rådighed for disse tilbud.

2.3 Centerets værdigrundlag er

 • respekt og tolerance.
 • tillid og tryghed.
 • engagement og glæde.
 • ligestilling uanset køn, religion eller etnicitet.

2.4 Kvindekrisecenteret er partipolitisk uafhængigt


§ 3 Bestyrelse

3.1 Hillerød Kvindekrisecenters ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af centeret.

3.2 Bestyrelsen består af syv medlemmer samt en suppleant, der vælges/udpeges således:

 • fire medlemmer udpeges eksternt selvsupplerende af bestyrelsen.
 • tre medlemmer samt en suppleant vælges af og blandt de frivillige på generalforsamlingen.

3.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

3.4 For suppleanten er valgperioden et år. Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved forfald for den resterende valgperiode.

3.5 Der udpeges således to eksterne medlemmer i ulige år, to eksterne medlemmer i lige år.

3.6 Der vælges på generalforsamlingen 1 frivillig i ulige år og 2 frivillige i lige år.

3.7 For alle medlemmer er det muligt at opnå genvalg.

3.8 Bestyrelsen ansætter og afskediger leder.

3.9 Centeret tegnes af lederen og to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem skal være formanden eller næstformanden for bestyrelsen.

3.10 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes centeret af den samlede bestyrelse.

3.11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3.12 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand senest på første bestyrelsesmøde efter afholdt generalforsamling. Formanden vælges blandt de eksternt udpegede.

3.13 Centerets leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

3.14 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4 Bestyrelse


4 Leders beføjelser

 4.1 Lederen forestår den daglige drift af centeret, herunder ansættelse af personale og frivillige.


5 Frivillige

5.1 Kvinder over 20 år, der kan tilslutte sig Kvindekrisecenterets formål, kan blive frivillige efter leders godkendelse.


6 Regnskab

6.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.


7 Kapital

7.1 Kvindekrisecenteret hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende forpligtelser.

7.2 Kvindekrisecenterets kontante beholdning skal indestå på konto i pengeinstitut, lydende på Kvindekrisecenterets navn.

7.3 Ingen af Kvindekrisecenterets midler kan nogensinde, ej heller ved Kvindekrisecenterets ophør, vederlagsfrit udbetales til stifterne eller andre bidragsydere.


§ 8 Generalforsamling

8.1 Generalforsamlingen består af de frivillige. Eksterne medlemmer af bestyrelsen og ansatte deltager uden stemmeret. Hvert medlem har en stemme. Frivillige opnår stemmeret, når de af lederen er godkendt til selvstændige vagter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.

8.3 På generalforsamlinger indkaldt i henhold til § 9 og 10 har eksterne bestyrelsesmedlemmer stemmeret.

8.4 Valgbar til bestyrelsen er enhver frivillig, der af lederen er godkendt til selvstændige vagter.

8.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden i overensstemmelse med stk. 7. Indkaldelse kan ske elektronisk.

8.6 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen.

8.7 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning, herunder præsentation af nye eksterne medlemmer.
 • Beretning fra ledelsen og eksisterende arbejdsgrupper.
 • Orientering om budget og årsregnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer jvf. § 3 ifølge vedtægterne.
 • Eventuelt.

8.8 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, når flertallet i bestyrelsen eller halvdelen af de stemmeberettigede frivillige ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter fremsættelse af anmodning herom.


§ 9 Vedtægtsændringer

9.1 Bestyrelsen kan på generalforsamlingen fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Forslag skal udsendes sammen med indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med mindst tre ugers varsel.

9.2 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede frivillige er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke på generalforsamlingen er 2/3 af de stemmeberettigede til stede, og såfremt forslaget opnår tilslutning fra 2/3 af de mødte, indkaldes med minimum 14 dages og højest tre ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan besluttes med simpelt flertal.

9.3 Vedtægtsændringer kræver Civilstyrelsens godkendelse.


10 Opløsning af kvindekrisecenteret

10.1 Bestyrelsen for Kvindekrisecenteret har ansvaret for gennemførelse af opløsning af centeret.

10.2 Nedlæggelse af centeret kan ske med 3/4 flertal af de fremmødte og sker ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum.

10.3 Ved centerets nedlæggelse skal eventuelle overskydende midler anvendes til et alment velgørende formål, hvis formål er i overensstemmelse med formålet for Hillerød Kvindekrisecenter, jfr. også § 7.3.

10.4 Opløsning af centeret kræver Civilstyrelsens godkendelse.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2014.