Tilsyn 2013

Børn, Familier og Kultur

Familieplejen i Hillerød Kommune. December 2013
Tilsynsrapport for Kvindekrisecentret 2013

 

Tilsynsaktiviteter siden sidste rapport oktober 2012.

Tilsynsenheden i Hillerød Kommune har den 4.12.2013 gennemført anmeldt tilsynsbesøg på den selvejende institution – Hillerød Kvindecenter, Langesvej 19, 3400 Hillerød.
Der har været afholdt opfølgningsmøde d. 19.6.2013.
Tilsynsbesøgene blev udført af tilsynskonsulenterne Trine Frederiksen og Louise Danneskiold-Samsøe

 

Tilsynsrapportens opdeling:

 1. Beskrivelse og vurdering af de fysiske rammer
 2. Målgruppe – herunder medarbejdere og pris
 3. Samtale med leder, herunder det skriftlige materiale
 4. Samtale med medarbejdere
 5. Samtale med beboere og børn
 6. Magtanvendelser
 7. Sammenfattende vurdering og konklusion

 

Rapportens enkelte afsnit er bygget op af først en beskrivende og så en vurderende del. Såfremt der er påbud eller anbefalinger vil dette blive anført under det enkelte punkt.

 

Formålet med tilsynet
Tilsynsmyndigheden er forpligtet til løbende at have indsigt i centrets samlede drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede principper:

 1. Kontrolaspekt, hvorved det påses, at centret overholder gældende lovgivning og at centret fortsat lever op til de vilkår der fremgår af godkendelsen.
 2. Kvalitetsaspekt, hvorved sikres gode faglige standarder i centerets ydelser og opgaveløsning.
 3. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til kontinuerlig udvikling af centerets rammer og ydelser i takt med beboernes behov, herunder metode-, personale- og organisationsudvikling.

 

Baggrundsmateriale for tilsynsrapporten
Tilsynene på Kvindecenteret er gennemført i overensstemmelse med de af Hillerød Kommune godkendte tilsynsformer, der baserer sig på:

 • Skriftligt materiale, herunder tilbudsportalen og stedets hjemmeside
 • Besøg i tilbuddet med rundvisning
 • Samtaler med ledelse og personale
 • Samtale med brugere

 

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bl.a. følgende materiale:

Årsrapport for 2012

 • Budget 2014
 • Oplysninger på Tilbudsportalen
 • Hjemmesiden
 • Vedtægter af 28.1.2008
 • Månedsopgørelser for 2012/13 – indskrivning
 • Liste over medarbejdere/sygefravær
 • Virksomhedsplan af februar 2013
 • Beretning til generalforsamling 1.2.2013
 • Personalepolitik
 • Frivilligpolitik
 • Kommunikationsstrategi

1. Beskrivelse og vurdering af de fysiske rammer

Kvindecentret ejer en stor villa beliggende centralt i Hillerød. Til huset hører en lukket have med opholds- og legearealer. Huset, der er centralt placeret i Hillerød med adgang til offentlig transport og indkøb i gåafstand, har været igennem en gennemgribende renovering og der er bygget til.

 

Der er således nu plads til 6 kvinder og deres børn. Administrationslokalerne er flyttet ovenpå i den gamle hovedbygning og brugerne råder over stueetagen. Ovenpå er der nu etableret samtalerum, møderum og diverse kontorer, samt et børnerum – rum til samtaler med børn.

 

Udover værelserne rummer husene køkkener og fællesstuer. Der er 2 opholdsstuer opdelt efter aktiviteter. De to huse er bygget sammen – der er lavet en overdækket og lukket terrasse der forbinder de to bygninger. Her er der plads til havemøbler, barnevogne og klapvogne. Desuden er der vaskekælder og stor have på lukket grund, så kvinderne med børnene kan opholde sig i sikkerhed.
 

Vurdering:
Det er tilsynets vurdering, at huset fremstår lyst, venligt og meget praktisk indrettet. De fysiske rammer imødekommer kvindernes behov for tryghed og et midlertidigt og sikkert sted at være. Indretningen og standarden er tydeligt forbedret efter om- og tilbygningen er færdig.

 

2. Målgruppe – herunder medarbejdere og pris
Hillerød Kvindecenter er en selvejende institution med driftsaftale med Hillerød Kommune.

 

Formålet med Kvindekrisecentret, er at opretholde og drive et specialiseret, non-profit botilbud med rådgivning, omsorg, beskyttelse og evt. behandling for voldsramte kvinder og børn. Alle voldsramte kvinder kan også henvende sig ambulant for rådgivning.

 

Målgruppen er fysisk eller psykisk voldsramte eller truede kvinder og deres børn. Kvinder med misbrug eller kvinder i psykiatrisk behandling er ikke omfattet af målgruppen. Kvindekrisecentrets leder er ansvarlig for visitation af de kvinder, der enten selv henvender sig eller henvises fra offentlige myndigheder. Opholdet er takstfinansieret.

 

Kvindekrisecentret tilbyder under opholdet omsorg og støtte, jf. Lov om Socialservice § 109.

 

Kvindekrisecentret er medlem af LOKK – Landsorganisation af kvindekrisecentre i Danmark.

 

Kvindekrisecentret er normeret til:

 • 1 leder på fuld tid
 • 2 socialpædagoger á 32 og 35 timer pr. uge
 • 1 socialrådgiver á 31 timer pr. uge
 • 1 medhjælper i flexjob 12 timer pr. uge – vagt hver anden weekend.
 • 1 medhjælper á 20 timer pr. uge – rengøring – indkøb – kontakt til beboere
 • 1 pedel 15 timer pr. måned
 • 8 timers administrationsbistand pr. uge
 • Vikardækningsbudget – afsat kr. 75.000,- i budget 2014
 • Tilknytning af ca. 25 frivillige medarbejdere

Pris:
Opholdstakst pr. døgn i 2013 er kr. 1.875,-. Taksten er beregnet på grundlag af en belægningsprocent på 85. Taksten for 2014 udgør kr. 1900,- beregnet ud fra en belægningsprocent på 85.
3. Samtale med leder, herunder det skriftlige materiale
Tilsynet har modtaget det skriftlige materiale der blev anmodet om.

 

Anbefalinger fra sidste rapport.

Der blev ikke givet nogen anbefalinger i den sidste rapport.

 

Følgende emner/temaer blev drøftet:

Status
Der har været stort set fuld belægning i det forgangne år.
Kvindecenteret har indkøbt et journaliseringssystem – Dan Journal. Der arbejdes med at få det implementeret – således at alt skives i dette system. Leder har en forventning om at det skal blive en hjælp på sigt, at alle oplysninger om kvinder og børn bliver registreret der og at det vil lette arbejdsgangene, eksempelvis når der skal skrives Krisecentererklæringer og underretninger.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Kvindecenteret er fortsat meget engagerede og aktive. Der blev afholdt bestyrelsesseminar i 2012. Her kom der mange ideer og tanker. Bestyrelsen ønsker fortsat at udvikle nye områder – og leder udtrykker stor begejstring omkring bestyrelsens engagement og mange nye ideer.

 

Børnene/familierne

Leder fortæller at centeret har været en del udfordret i den seneste tid. Der var været indskrevet en gruppe af helt unge kvinder. Kvinder som, overfor personalet har haft en udfordrende adfærd. Kvinderne har haft indbyrdes konflikter og har fremtrådt meget umodne.
Der har også været indskrevet en kvinde som var psykisk syg og som måtte indlægges.

 

Der er p.t. indskrevet en kvinde med to små børn. Kvindens håndtering af børnene og deres adfærd er en udfordring for medarbejdere og de frivillige. Leder spørger ind til regler omkring magtanvendelser. Der har været en episode på skadestuen hvor det sundhedsfaglige personale bad medarbejder om hjælp til at holde et barn fast. Episoden har været drøftet i medarbejdergruppen. Tilsynet orienter om at dette ikke kan kategoriseres som en magt anvendelse, men at det er det sundhedsfaglige personale der uddelegerer deres magtbeføjelser.

 

Tilsynet orienterer om Regler om Magtanvendelse for børn og unge under 18 år, og at denne lovgivning ikke retter sig mod børn og unge på Krisecentre. Medarbejdere har således ikke lovhjemmel til at lave magtanvendelser på børn der bor på centeret. Lederen oplyser at det normalt ikke er et problem, men at episoden på skadestuen skabte debat i medarbejdergruppen.

 

Kvindecenteret skriver underretninger på alle de børn der kommer i centeret. Dette for at sikre, at der er dokumentation for at børnene har levet i en voldelig familie. Det har også i enkelte tilfælde været nødvendigt at fremsenede ekstra underretninger. Der skrives Krisecentererklæringer på alle. Disse erklæringer er en del af processen omkring at give kvinderne en øget indsigt i, hvad det at leve i en voldelig familie, gør ved børnene.

 

Kvindecenteret har fortsat et godt samarbejde med Familiehuset, Hillerød. Alle børn tilbydes samtaler med en psykolog. Der er bevilget midler fra SATS puljen til 4 psykologsamtaler til hver enkelt kvinde. Centeret har indledt samarbejde med nogle psykologer i byen. 4 samtaler er ikke nok, vurderes det, men det giver kvinderne mulighed for at få en erfaring med brugen af psykolog og evt. motivere til yderligere samtaler. Herefter kan der søges om delvis betaling via sygesikringen, men det er lederes erfaring, at kvinderne ikke har midler til dette. Centeret vil søge midler andetsteds til dækning af disse samtaler.

 

Kvindecenteret har fortsat et meget godt samarbejde med Byskolen i Hillerød. Skolen tager positivt imod alle de skolepligtige børn Kvindecenteret modtager. Samarbejdet omkring det enkelte barn og de problemstillinger der kan opstå er rigtig godt.

 

Kvindecenteret samarbejder også med forskellige daginstitutioner, således at beboernes børn kan blive passet i dagtimerne, mødrene kan få ro og børnene kan opleve at have en dagligdag.

Kvindecenteret har indledt samarbejde med modtagebørnehaven Globus, hvor der p.t. er 2 af Kvindecenterets børn indskrevet.

 

Kvindecenteret har desuden et godt samarbejde med Hillerød kommunes sundhedsplejersker.

Centeret har i perioder store børn indskrevet. Flere af de store børn har i perioder givet udtryk for at de keder sig. De store børn kan tage kammerater med på centeret, men det sker ikke så ofte. Centeret forsøger sig med at lave flere mor/barn aktiviteter.

 

Centeret har en politik om at ingen, udover mødrene, må tage børnene ud af huset eksempelvis på udflugter mm. Denne beslutning er taget af hensyn til sikkerheden. Det er Kvindecenterets holdning, at såfremt det er muligt, skal børnene tilbydes fritidsaktiviteter svarende til dem de deltog i hjemme. Det er leders vurdering at børnene i huset, på trods af deres situation, trives godt. Der kan selvfølgelig opstå konflikter, men som regel har børnene glæde af hinandens selskab.

 

Centeret oplever fortsat, at der ikke er så mange tilbud til kvinder og børn, flere familieinstitutioner er lukkede og det kan være forbundet med nogen frustration, når familiens behov for hjælp ikke kan imødekommes. Centeret oplever også, at få familier henvist der havde profiteret mere af en henvisning til et

familiebehandlingstilbud, fremfor et krisecenter.

 

Der er udarbejdet et sæt regler som udleveres til kvinderne ved indflytning. Heri er nedskrevet rammerne for hvad kvinderne kan forvente at modtage på centeret og hvad de kan tage med sig når de flytter igen. Heri er indeholdt regler om ingen alkohol og at rygning ikke tilladt at ryge indendørs jf. Lov om Røgfrie Miljøer.

 

De Frivillige
Leder oplyser at der fortsat afholdes rekrutteringsmøder en gang årligt. Ofte bliver de frivillige i huset i et år, nogle i to år. Der er en forventning om, at der skal kunne findes omkring ti nye frivillige om året. Der afholdes

kursus for nye frivillige.

Kvindecenteret har udarbejdet en Frivilligpolitik for Hillerød Kvindecenter.
Heraf fremgår det hvad der stilles af krav til de frivillige og hvilke tilbud de kan få i form af supervision, temadage og kurser.

Det kræver fortsat en stor indsats fra leder og medarbejdere at have frivillige medarbejdere i huset.
Med tiden har de erfaret at der skal sættes tydelige rammer op for de frivilliges roller og arbejdsområder. Leder oplever at de frivillige nu har mindre indflydelse på hvad der foregår i huset end tidligere. Erfaringen viser, at det skal være de ansatte der bestemmer. De mange frivillige skaber mange dilemmaer for de ansatte, men er også en stor ressource i huset. Det er et stort arbejde at rekruttere og fastholde de frivillige.

Det er et gode for centeret, at mange af de frivillige er meget kreative. Det er også betydningsfuldt for mange af kvinderne at der er nogen på centeret der ikke er aflønnet, men som kommer der fordi de gerne vil hjælpe og være med til at gøre en forskel. Kvindecenteret har fået kontakt til en frivillig der har været ansat i en bank. Han hjælper kvinderne med at få overblik over deres økonomi.

 

Det er en stor udfordring for mange frivillige, at udholde at se hvordan nogle kvinder omgås deres børn. Der er derfor et kontinuerligt behov for hjælp til de frivillige i forhold til deres rolle overfor kvinderne og deres børn.

Personalepolitik:
Kvindecenteret har udarbejdet en personalepolitik.
Den er meget grundig og fyldestgørende.
Leder oplyser at der er ophængt vejledninger i hele huset ved brand, ligesom at alle medarbejdere har gennemgået et førstehjælpeskursus.
Tilsynet råder Kvindecenter til at udarbejde en beredskabsplan. I tilfælde af at en medarbejder bliver overfaldet – eller lignende situationer, er det relevant at der er udfærdiget retningslinjer for hvordan der skal ageres.
Der er ligeledes udarbejdet en kommunikationsstrategi.
Denne har til formål at skabe en fælles ramme og plan for hvordan centeret arbejder med intern og ekstern kommunikation.
Kommunikationsstrategien omfatter såvel den eksterne kommunikation med henblik på politisk påvirkning og kommunikation med lokalområdet, som den interne kommunikation i det professionelle og det frivillige arbejde.

 

Supervision
Leder oplyser at alle medarbejdere, samt leder nu modtager supervision samlet. Det fungerer rigtig godt og alle er tilfredse med det. Leder modtager ikke individuel supervision på hendes rolle som leder, men vil til en hver tid kunne gøre det, såfremt der skulle opstå behov for det.

 

Dilemmaer og udfordringer
Det er fortsat en meget stor udfordring, at centeret oplever, at ikke kunne gøre nok for kvinderne. At medarbejderne kommer meget tæt på familierne og derigennem ser et behov for støtte og hjælp, som kommunerne oftest ikke har ressourcer eller vilje til at effektuere, når kvinderne udskrives.

 

Det er et fortsat dilemma i.f.t hvor stopper opgaven. Når kvinderne udskrives opleves det at der er et fortsat behov for støtte og opbakning og får de nu den hjælp de skal have?
Det er en stor udfordring med de lange ventetider hos statsforvaltningen i.f.m. myndighedsager og ventetider hos Udbetaling Danmark i.f.m. ydelser til kvinderne.

 

Kvindecenteret giver også udtryk for bekymring i.f.t. den nye kontanthjælpsreform. Det vil indebære at kvinderne bliver dårligere stillet rent økonomisk, samt et krav om straksaktivering.

Leder giver udtryk for at det er et meget stort problem at finde lejligheder til kvinderne, som de kan betale.

Kvinderne der indskrives kommer fra mange forskellige dele af verdenen og kommunikation er fortsat en udfordring. Udgifter til tolkebistand er indregnet i taksten og sparer dermed personalet for ansøgninger hertil.

 

Udviklingsmål:
Bestyrelse og medarbejderne gør sig kontinuerligt mange tanker om udviklingsområder, muligheder for at udvikle og forbedre tilbuddet.

 

Vurdering:

Det er tilsynets vurdering at Kvindekrisecentret fortsat er meget opmærksomt på kvindernes og børnenes behov for støtte, omsorg og behandling. Tilsynet vurderer at der er stor fokus og respekt omkring hver enkelt kvinde og barns særlige behov for støtte og omsorg.
Det er tilsynets vurdering at der er et konstant fokus på at forbedre tilbuddet, et konstant fokus på udvikling.

 

Det er tilsynets vurdering, at det, at der er så mange frivillige tilknyttet Kvindecenteret giver mange og store udfordringer, men at det også tilfører stedet mange ressourcer.

I samtalen får tilsynet fortsat det indtryk, at der er et fortløbende ønske om, at kunne udvikle Kvindecenteret. At kunne gøre mere end man gør.

 

Det tilsendte materiale har ikke givet anledning til kommentarer. Tilsynet vil dog gerne, igen, anerkende beretningen til generalforsamlingen – beretningen viser tydeligt det store engagement leder og medarbejdere lægger på centeret. Derudover skal også den udarbejdede kommunikationsstrategi anerkendes.

 

4. Samtale med medarbejderne

Tilsynet havde en samtale med 4 medarbejdere, hvoraf den ene er ansat 20 timer pr. uge som praktisk medarbejder, indkøb, rengøring og børnepasser.

 

Tilsynet mødte igen en meget engageret og imødekommende gruppe medarbejdere.
Der var bred enighed om at Kvindecenteret er en meget god arbejdsplads, så tilsynet stillede spørgsmål om hvad medarbejderne er optaget af lige nu og hvilke udfordringer de har.

 

Alle gav udtryk for at de havde været meget udfordrede af en gruppe af meget unge kvinder der har været indskrevet for nylig. Medarbejderne beskriver at det har været ligesom at have teenagere i huset. Unge kvinder som tydeligt var belastede og som var svære at styre. En vanskelig balancegang i forhold til på den ene side at udvise tillid og på den anden side ikke at optræde kontrollerende. Medarbejderne er jo ansat som omsorgspersoner og bliver bekymrede når kvinderne ikke kommer hjem til centeret ifølge aftale.

 

Medarbejderne oplevede at komme i en morrolle. De unge kvinder overholdt ofte ikke aftaler og kunne fremstå ligeglade med pligterne i huset. Unge kvinder som tydeligt kom fra en belastet baggrund og for de af dem der havde børn med, var det svært at se at de omsorgssvigtede deres børn. Hvad er hvad – den vold de har været udsat for – eller generelle belastende opvækstvilkår.

Medarbejderne er enige om at det kan være svært at begrænse sig i forhold til roller og funktioner overfor denne gruppe.

 

Adspurgt om dette skal give anledning til ændringer i huset, svarer flere, at der skal være øget fokus på visitationen, således at der, så vidt muligt, ikke indskrives en overvægt af helt unge i huset samtidigt.

Medarbejderen gav udtryk at de oplever at det er en stor udfordring at de har forskudte arbejdstider. Det er svært at planlægge noget sammen, når der kan gå mange dage imellem man ses. Huset er organiseret således at der er to medarbejdere tilknyttet hver familie, en med fokus på kvinden, en anden med fokus på børnene.

 

Specielt i weekenderne, ville det være dejligt om der altid kunne være to på vagt samtidig. Det ville give en øget fleksibilitet i.f.t til at foretage sig noget ud af huset sammen med kvinder og børn.
Det oplyses, at det kan være vanskeligt at rekruttere frivillige til weekendvagterne.

 

En udfordring ligger der også i forhold til at give de frivillige opgaver. Det kan opleves som svært at bede dem om noget. Det skal være en konkret opgave og flere har erfaring med, at, såfremt de lader den frivillige vælge mellem flere konkrete opgaver, så fungerer det godt.

Der afholdes børnemøder fast en gang ugentligt for børn over 5 år.

 

Medarbejderne er fortsat optaget af at få etableret og defineret børnemøderne. Rammer og indhold. Børnene skal tale sammen om den vold de har levet i – og pædagogerne arbejder kontinuerligt på at finde formen for hvordan de skal kunne tale sammen om volden, således at det giver mening for børnene.

Pædagogerne arbejder kontinuerligt på at forbedre for det mor/barn arbejde de udfører. Medarbejderne skal være understøttende, men ikke påpegende. Det er en stor udfordring i det daglige, idet de ofte må se til, at mødrene ikke intervenerer i forhold til børnene på områder som eksempelvis ved måltider eller lignende. Børn der spiser usundt mv.

Medarbejdere ser frem til at få det nye journaliseringssystem implementeret i huset. Det er meget nyt og der er meget at lære endnu.

 

Medarbejderne oplyser at de jævnligt modtager gaver fra firmaer til kvinderne. Senest har de fået modtaget en pakkekalender med diverse cremer mm, i anledning af julen. De modtager ofte også tøj og legetøj. Medarbejderne er meget taknemmelige for dette og udtrykker glæde ved at mange tænker på disse udsatte kvinder.

 

Vurdering:

Det er tilsynets vurdering, at medarbejdergruppen er meget engagerede og faglig kompetente.
Medarbejderne oplever Kvindecenter som en god arbejdsplads, med mange dilemmaer, men også med megen glæde. Medarbejderne er meget optaget af at opkvalificere det arbejde de udfører.
Det er tilsynets vurdering at der er meget stor fokus på børnene og at de bliver mødt med stor faglighed og omsorg.

 

5. Samtale med kvinder og børn
Tilsynet har ikke mødt beboere og deres børn i forbindelse med dette ordinære tilsyn. Ved det ordinære tilsyn blev det vurderet, at da beboerne ikke var forberedt på tilsynets besøg, samt at der var flere nye beboere, at det ville virke for forstyrrende.

 

På det ordinære tilsyn december 2012 mødte tilsynet to kvinder og to børn.
Begge kvinder gav der udtryk for at centeret er et godt sted at bo. De gav udtryk for at de følte sig godt hjulpet af medarbejderne og at de følte sig trygge. Begge gav udtryk for, at de ikke var enige i reglen omkring, at man ikke må passe hinandens børn.

Tilsynet mødte to drenge i alderen 7 til 10 år.

Begge drenge gav udtryk for at det er godt at bo på centeret. Begge drenge sagde, at man godt kan komme til at kede sig, men at de snart skulle starte i skole. Den ældste udtalte, at han savnede sin far, men at det

var godt at bo på centeret alligevel.

 

Tilsynet mødte også en mor og hendes teenagedatter. Moderen var meget taknemmelig i forhold til al den hjælp og støtte hun oplevede at få. Datteren udtrykte også glæde ved opholdet. Hun var glad for sin skole og har oplevet at få venner.

 

Vurdering:
I den seneste rapport blev det vurderet at beboerne, på trods af den svære livssituation de befinder sig i, føler sig godt tilpas i huset. De oplever at få hjælp og støtte i det omfang de har behov. Tilsynet har på baggrund af samtaler med leder og medarbejdere ingen anledning til at tro, at dette ikke længere gør sig gældende.
6. Magtanvendelser
Kvindekrisecentret er bedt om at orientere Hillerød Kommune såfremt der på institutionen er nogle former for voldelige episoder, hvor medarbejderne er involveret. Der er ikke lovgrundlag for at udøve magtanvendelser (Hvis man ser bort fra straffelovens § 13 om nødværge).

Vurdering:
I og med at magtanvendelser ikke tilladte på kvindekrisecenter, er der ikke noget at vurdere på.

 

7. Sammenfattende vurdering og konklusion:

Det er tilsynets sammenfattende vurdering og konklusion, at Kvindekrisecenter Hillerød imødekommer de indskrevne kvinder og børns behov for midlertidig ophold, støtte og omsorg.

 

Det er tilsynets vurdering, at Kvindekrisecentret er meget opmærksomt på kvindernes og børnenes behov for støtte, omsorg og behandling. Tilsynet vurderer at der er stor fokus og respekt omkring hver enkelt kvinde og barns særlige behov.

 

Det er tilsynets vurdering at der er et konstant fokus på at forbedre tilbuddet, et konstant fokus på udvikling og at det gode arbejde støttes op af en meget engageret og udviklingsorienteret bestyrelse.

Der er en meget høj faglighed blandt medarbejderne og medarbejderne er meget engagerede og glade for deres arbejde.

 

Det er tilsynets vurdering at kvinderne føler sig trygge på centeret og at de bliver mødt af medarbejdere og frivillige der er lyttende og engagerede.

 

Det er tilsynets vurdering, at det, at der er så mange frivillige tilknyttet Kvindecenteret giver mange og store udfordringer, men at det også tilfører stedet mange ressourcer. At der også her er fokus på at respektere og anerkende hver enkelt.

Tilsynet vil gerne anerkende Kvindecenterets konstante fokus på at forbedre tilbuddet, samt fokus på at formidle dette til omverdenen.

 

Kvindecenterets kommentarer til tilsynsrapporten:

 

Tilsynskonsulent Louise Danneskiold-Samsøe d. 11.12.2013