Incest

Om incest og Seksuelle overgreb på børn

 

Hvad er seksuelle krænkelser?
Seksuelt misbrug af børn eller seksuelle overgreb på børn indebærer, at en voksen eller en anden ung udnytter et barn til at tilfredsstille egne seksuelle behov.

Den voksne involverer barnet i en seksuel aktivitet, som barnet ikke har nogen sproglig eller erfaringsmæssig forudsætning for at forstå eller forholde sig til. Barnet er blevet involveret på den voksnes præmisser.

 

Seksuelle krænkelser af børn og unge kan være mange ting, fx:

 • Incest
 • Pædofili
 • Voldtægt
 • Exhibitionisme
 • At være udsat for seksualiseret sprog
 • Børneprostitution og -pornografi
 • At overvære pornofilm
 • At overvære voksensex
 • At blive befamlet
 • Seksualiseret vold
 • At deltage i onani eller oralsex
 • Samleje

Seksuelle krænkelser berøver barnet dets naturlige uskyld og sunde udvikling. Barnet / den unge bliver forkrøblet på sjæl og nogle gange legeme (ved psykosomatiske symptomer), og det krænkede barn kommer til at føle sig forkert, anderledes, skyldig og isoleret.

Problemerne strækker sig også ind i voksenlivet. Det går især ud over selvfølelse, identitet og selvtillid. Tilliden til andre bliver vendt til dens modsætning, nemlig en dyb mistro til andre mennesker og til verden. Skyld, skam og angst præger til stadighed den krænkede.

Tvivl, usikkerhed, angst og mistro vil præge tilværelsen, og der skal bruges megen energi på at bevare hemmeligholdelsen og tabuet, bekæmpe skammen og følelserne af at være mislykket og forkert. Barnets mulighed for at få realitetstestet eller afprøvet sine egne følelser og oplevelse af normer og grænser er praktisk talt ikke eksisterende og er derfor med til at forværre traumet. Ofte resulterer det i, at barnet forkaster sine egne følelser, så det til sidst ikke ved, hvordan det egentlig skal forholde sig til misbruget, og barnet ender slutteligt med, at han/hun bare føler sig forkert.

Det ulige forhold mellem barnet og den voksne, hvor barnet er afhængig af fars og mors kærlighed og måske samtidig skal bære ansvaret for familiens fortsatte eksistens som familie, indebærer, at barnet opgiver sin oprindelige følelse af at blive krænket, at grænserne overskrides af den voksne, og ender med at barnet må give afkald på retten til sine egne følelser, for til sidst at fortrænge, at de nogensinde har eksisteret.

Også pornografi med børn er seksuelle overgreb mod børn på billeder, film eller video. Overgrebene er gjort tilgængelige på internettet og udveksles af mennesker med en seksuel interesse i børn.

 

Hvad er incest?
Der findes ingen entydig definition, men i tidens løb er incest formuleret således:

“Incest forekommer, når et familiemedlem - d.v.s. en person som enten permanent eller midlertidigt opfylder den rolle - i en magtfuld position forsøger at tilfredsstille et behov, fx et magtbehov, behov for nærkontakt, for accept o.s.v. hos et andet familiemedlem i en mindre magtfuld position ved at seksualisere dette behov. Seksualiseringen kan gælde alt fra kærtegn, kys, gentagne verbale ytringer om personens bryster og andre legemsdele til oralt, analt og genitalt samleje og masturbation med eller foran offeret.”
      Eva Hildebrand

“Incest begås, når voksne udnytter et barns behov for ømhed og nærhed, deres mangelfulde erfaring og afhængighed til at dække sex- og magtbehov.”
       Karin Halvorsen, Aker Sykehus

“Incest er enhver form for seksuelt misbrug af børn begået af en person, der uanset slægtsforholdet i øvrigt har en forældrerolle i forhold til barnet, og som misbruger dette afhængighedsforhold på en måde, som medfører psykiske, fysiske eller seksuelle skader.”
      Berl Kutchinsky

“Incest fortolkes som alle former for seksuelle overgreb og handlinger udøvet over for børn og unge af en af dets nære voksne.”
      Aksel Beldring

“Når en voksen person, som barnet er afhængig af gennem et tillidsforhold og/eller et magtforhold, krænker barnets integritet for at tilfredsstille sine egne seksualiserede behov.”
      Foreningen mod incest i Valby

 

Omfanget af seksuelt misbrug
Undersøgelser tyder på, at incest, bredt defineret, rammer mellem 10 og 20 %. af alle børn og unge.

En spørgeskemaundersøgelse fra 1988 viste at:

 • Ca. 10 % af gruppen børn og unge op til 18 år bliver seksuelt misbrugt / krænket.
 • Misbruget foregår i alle socialgrupper, dog med en svag overvægt på de mest belastede grupper.
 • Der bliver misbrugt to piger for hver dreng.
 • Krænkerne er hovedsagelig mænd over for piger.
 • 26 % af drengene misbruges af kvindelige krænkere.
 • Halvdelen af overgrebene foregår, inden børnene er 12 år.
 • 42 % foregår indenfor familien (hvis ofret er pige/kvinde).

Kilde: Nordisk Psykologi, 1988, 40 (5), 383-393: Seksuelle overgreb mod børn og unge. Omfang og karakter. Af Ingrid Leth, Bodil Stenvig, Asbjørn Pedersen. Institut for klinisk psykologi, Københavns Universitet.

 

Undersøgelse fra 2002 af 6000 15-16 årige fra hele landet
(10 % af alle 9. klasses elever):

 • 11 % havde, inden de fyldte 15 år, haft seksuel erfaring med en over 15 år.
 • I alt 8 % af pigerne og 2 % af drengene havde været udsat for strafbart seksuelt overgreb før 15 års alderen, hvor der var mindst 5 års aldersforskel mellem barn og den ældre person.
 • De unge opfatter ikke alle disse handlinger som overgreb. Hvis deres egen vurdering om overgreb skulle gælde, er forekomsten 3% for pigerne og knap 1% for drengene, svarende til 1280 piger og 330 drenge på landsbasis.
 • De unge oplever typisk, at det er et overgreb, når der er stor aldersforskel, og når der er brugt trusler, tvang og afpresning.
 • 85 % var 12-14 år første gang, overgrebet skete.
 • Krænkeren var hyppigst en bekendt. I 10 % af overgrebene var det et familiemedlem, og i 5 % en omsorgsperson uden for familien.
 • Der er markante sammenhænge mellem seksuelle overgreb og dårlig trivsel, bl.a. tristhed, selvoplevet dårligt helbred og sygdom.
 • Der er sammenhæng mellem seksuelle overgreb, utrygge opvækstvilkår og vold i familien.

Kilde: Unges trivsel år 2002: En undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. (resume fra pressemeddelelse) Af Karen Helweg Larsen, Helmer Bøving Larsen, Statens Institut for Folkesundhed

 

Tegn eller symptomer på seksuelt misbrug hos børn og unge:

Psykologiske/følelsesesmæssige symptomer:

 • Selvmutilerende adfærd
 • Tillidsbrud
 • Depression eller angst
 • Strategier for hemmeligholdelse af misbruget
 • Alkoholmisbrug – forældrene
 • Seksualiseret sprog
 • Udtalt frygt for berøring
 • Seksuelle identitetsproblemer
 • Mareridt og eller angstfyldte fantasier
 • Seksualiseret adfærd
 • Skam
 • Selvmordstrusler/forsøg
 • Prostitution
  Stofmisbrug

 

Nogle følgevirkninger af incest:

 • Vrede
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Forkrampet forhold til egen krop
 • Selvhad
 • Problematisk forhold til det andet køn
 • Problematisk forhold til seksualitet og kærlighed
 • Problematisk forhold til mad/søvn
 • Misbrug af alkohol / stoffer
 • Prostitution

Oplevelsen af at: »der er ikke noget godt her i livet til mig« er almindelig.
Der viser sig problemer med:

 • at holde fast - være vedholdende
 • at begå sig socialt med andre
 • at sætte grænser
 • at vide hvad der er normalt og unormalt

I krisecentrene har man gennem samtaler med voldsramte kvinder erfaret, at der er en tydelig sammenhæng mellem det at være voldsoffer og at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Mange af kvinderne har fortalt om incest, voldtægt og andre overgreb, som de aldrig har fået hjælp til at bearbejde. Det har gjort dem til lette ofre for en voldelig partner, fordi deres evne til at sætte grænser er blevet ødelagt.

Unersøgelser blandt prostituerede i USA viser, at mellem 65 % og 90 % af de adspurgte havde været udsat for incest. En undersøgelse i The Council for Prostitution Alternatives, Portland, Oregon Annual Report 1991 viser, at 85 % af de prostituerede havde været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, mens 70 % havde oplevet incest.

 

Hvad siger straffeloven?

Straffeloven § 210:
Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linie, straffes med fængsel i indtil seks år.
Stk. 2:    Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel i indtil to år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.
Stk. 3:    Har anden kønslig omgængelse end samleje fundet sted, bliver en forholdsmæssig mindre straf at anvende.

Straffeloven § 223:
Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil fire år.
Stk. 2:    Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.
Kilde: Palle Hoffmann på http://www.netpsych.dk/  Sidst opdateret d. 09-04-2006

 

 

Links til sider om incest
Offentlige og halvoffentlige hjemmesider:

 • Børn og unge kan på sikkerchat.dk lære at færdes sikkert på nettet.
 • Hjemmeside for Støttecenter mod incest i Danmark.
 • Information om incest på Netdoktor.
 • Hjemmeside for Center for seksuelt misbrugte i Danmark i København.
 • Red Barnets aktion mod børneporno bl.a. på nettet. Hvert eneste billede er et eksempel på overgreb mod børn.
 • Faktalink om incest og pædofili fra Dansk BiblioteksCenter. Adgang til Faktalink kan kun ske fra computere på folkebiblioteker, da adgangen er licensbelagt.

 

Private danske hjemmesider:

 • Hjemmeside for Foreningen mod incest i Nordjylland.
 • Joan Søstrenes registrering af henvendelser om incest i 1997 og 1998.
 • Hjemmeside for ChristineCentret rådgivningscenter for seksuelt misbrugte i Århus.
 • Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte.

 

Udenlandske hjemmesider:

 • Survivors er en engelsksproget side for overlevende efter seksuelt misbrug.
 • Elektronisk tidsskrift på engelsk om incest og dets følgevirkninger.
 • Hjemmeside for den internationale organisation Voices in Action, hvis formål er at hjælpe ofre for incest.

 

Litteraturliste om incest og seksuelle overgreb:
30.1779 Hildebrand, Eva: Familier med sexuelt misbrug af børn : forståelse og handlingsmuligheder. (Eva Hildebrand og Else Christensen). - 2. udgave 1992. - 178 sider. Om incest, hvordan incest kan defineres og om familiebehandling og individuel behandling i grupper af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden et afsnit om incest strafferetlig forstand. Med litteraturhenvisninger

 

34.31 Grothe Nielsen, Beth: Straffesystemet i børneperspektiv : Seksuelle overgreb mod børn i familien (Beth Grothe Nielsen). - 2. udgave Forlag, 2001. -  435 sider. Om hvordan straffesystemets professionelle aktører løser sager af  denne art herunder straffesagens gang fra anmeldelse, efterforskning  og afgørelse af tiltalespørgsmålet til domstolsbehandling med fastsættelse af sanktion og erstatning. De negative konsekvenser af  straffesystemets indblanding inddrages.

 

61.642 Johansen, Birgit: Incest : En beretning om seksuelt misbrug af børn. -1989. - 143 sider.
Gennem en beretning om et fiktivt terapiforløb og med efterfølgende teoretiske forklaringer beskrives følgerne af incest, primært set fra offerets synsvinkel, men også problemerne for incest-familien belyses

34.31 Helweg-Larsen, Karin: Seksuelle overgreb mod børn i Danmark : problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder. Institut for Folkesundhed, 2000. - 166 sider : ill. Med litteraturhenvisninger.

34.31  Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn (Den  tværministerielle arbejdsgruppe om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn). - 1. udgave. - [Kbh.] : Socialministeriet, Kontoret for børn, unge og familie, 2000. - 65 sider. Kan også ses på Interettet.

37.21 Når mistanken opstår : om handlemuligheder i overgrebssager (tekst: Michael Lose og Frede Petersen) / redaktion: Jette Rantorp og Else Sander ; BUPL : 2000. - 28 sider

38.51 Høringsrapport vedrørende indsatser mod seksuelle overgreb mod børn. - (udarbejdet for Regeringens Børneudvalg) (forfattere: Bo Morthorst  Rasmussen, Margit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen). Aabenraa, Udviklings- og Formidlingscentret for Fyn og Sønderjylland, 2000. – 85 sider

34.31 Debatoplæg : Seksuelt misbrug af børn : Børnerådets forslag til national strategi. - Kbh. : Børnerådet, 1999. - 90 sider.  Med litteraturhenvisninger

30.1779 Misbrugt og krænket : om incest og tab af tillid og selvværd. 1998. - 143 sider.
Indhold: Finn Lykke Schmidt: Viden om incest. Incest : fem personlige beretninger. Beth Grothe Nielsen: Strafferetlige og socialretlige aspekter af incest. Birgit Dagmar Johansen: Incest i en skamsskabende kultur.  Kan læses fra 15 år. Med litteraturhenvisninger.

37.21  Den gennemsigtige praksis : om at forebygge overgreb på børn (tekst: Jette Rantorp og Else Sander) - [Kbh.] : BUPL : 1999. - 24 sider : ill. ; 30 cm.   Med litteraturhenvisninger og Internetadresser

13.35 Fritzbøger Stephensen, Birgit: I misbrugte børn.-1998. - 317 sider
Bogen giver forskellige værktøjer til at forstå de personlighedsforskydninger der foregår inde i et misbrugt barn

38.5 Mikkelsen, Jessy: Svigtet : Om børn, der svigtes i familien og af en omverden, der vender det blinde øje til. - Red Barnet, [2000]. - 63 sider : ill. (nogle i farver). Syv unge beretter om en barndom med svigt og fortielser, præget af  druk og vold, seksuelle overgreb eller psykisk sygdom. Med oversigter over børne- og ungdomsrådgivninger. Hertil knytter sig: Vibeke Bye Jensen: Hvorfor svigtet?

38.5 Seksuelt misbrugte børn : døgninstitutionserfaringer fra behandlinsarbejdet med seksuelt misbrugte børn på “Barnets Hus” og “Stutgården. 1989]. - 57 sider ; 30 cm

34.31 Olsen, Inge: Hvad siger juraen om incest . -[idé: Arbejdsgruppen “Oprør fra knæhøjde”. -1989 – 63 sider ; 25 cm. Knytter sig til: Jeg føler mig så snavset

30.1779 Jeg føler mig så snavset : Råd og synspunkter om incest ([idé og tekst:   Arbejdsgruppen “Oprør fra knæhøjde”. -1989. - 34 sider.  Litteraturliste: side 33-34. Hertil findes: Arbejdshæfte. Knytter sig til: Inge Olsen: Hvad siger juraen om incest.

34.31 Grothe Nielsen, Beth: Så græd jeg lidt for mig selv : hvad børn kan berette om overgreb : en udfordring til systemerne. 1995. - 213 sider.
Om holdninger og reaktioner hos politi, retsvæsen og sociale myndigheder i forbindelse med børns beretninger om seksuelle overgreb.  Litteratur: side 208-213.

 

34.31 Grothe Nielsen, Beth: Seksuelle overgreb mod børn i familien : et offerperspektiv på straffesystemet. - 1991. - 321 sider : ill. Med litteraturhenvisninger

38.5 Bray, Madge: Barnets stemme : om seksuelle overgreb mod børn . -1993. - 262 sider. Forfatteren, der er psykolog, sociolog og socialrådgiver, fortæller om sin behandlingsform overfor seksuelt misbrugte børn, en arbejdsform der tager udgangspunkt i barnets situation, og hvor leg og legetøj udgør en vigtig del. Derefter gives en skildring af seks behandlingsforløb.

30.1779 Bryld, Tine: Ikke en engel. - 1997. - 176 sider.
Nannas følelser omkring sin fars voldelige adfærd og seksuelle misbrug af hende samt hendes forsøg på at frigøre sig fra ham beskrives gennem  brevveksling mellem hende og Tine Bryld og uddrag af deres radiosamtaler fra rådgivningsprogrammet “Tværs”.  Fra 14 år

37.79 Hayden, Torey L.: Historien om Sheila. -1995. - 228 sider. - (Virkelighedens verden). Samhørende: Historien om Sheila ; Mod alle odds. Læreren i en specialklasse for adfærdsvanskelige børn, fortæller om seksårige Sheila, som aldrig græder og er voldelig og destruktiv. Hendes frygtelige baggrund afsløres, og langsomt bliver hun hjulpet til at få det bedre

61.642  Hayden, Torey L.: Mod alle odds. -1999. - 288 sider. -  (Virkelighedens verden). Samhørende: Historien om Sheila ; Mod alle odds. Efter flere års afbrydelse tager forfatteren igen kontakt med den nu 13-årige Sheila og fortæller her om hendes videre skæbne. På trods af en fortsat kaotisk tilværelse på institutio-ner og i plejefamilier lykkes det den adfærdsvanskelige pige at få styr på sit liv.

38.7 Hayden, Torey L.:  Skyggepigen . - Århus : Klim, 1993. - 266 sider.
Forfatteren, en amerikansk børnepsykolog, beretter om sit arbejde med en otte-årig pige, der er krøbet totalt ind i sig selv for at holde den virkelige verden ude. Efterhånden som hun får pigen til at åbne sig, viser det sig at pigens liv er belastet med både fysisk og  psykisk misbrug

99.4 Friess, Donna L. : Tårer i mørket. - 2000. -  296 sider. - (Virkelighedens verden).
Om en far, der er sød og kærlig over for sine børn; men han misbruger  sine døtre og deres veninder. En af hans døtre fortæller som voksen om faderens seksuelle overgreb. Fra 14 år. Med litteraturhenvisninger.

99.4 Hansen, Kristina: Bag lukkede døre. - 2000. - 206 sider. -  (Virkelighedens verden).
Forfatteren fortæller om sin barndom og ungdom, specielt om de 4 år hvor hun blev seksuelt misbrugt af sin far, der også er far til hendes to børn. Hendes beretning er suppleret med uddrag fra sociale rapporter og sagssakter.

30.1779 Randi: Følfoden i asfalten : to incestofre taler ud. -1995. – 106 sider.
2 norske søstre fortæller, hvordan de blev misbrugt seksuelt af deres onkel og om de følelsesmæssige blokeringer, det medførte, indtil de kunne tale med familien og politiet om det

99.4 Sternberg, Winnie: Schhh - Det er jo bare mig : et incestoffers vej ud af sit traume. 1993. - 179 sider.
Forfatteren (f. 1938) beretter om, hvordan hun gennem et psykoterapiforløb, langsomt får løst op for og bearbejdet de seksuelle overgreb, hun var udsat for som barn, både fra hen des stedfar og fra andre mandlige familiemedlemmer

99.4 Petersen, Betsy: På fars knæ : en beretning om incest og dens følger.  1991. - 183 sider.
Forfatteren fortæller om sin barndom og ungdom, der var domineret af et incestforhold til faderen, og om hvordan hun gennem psykoterapi får de fortrængte oplevelser frem og når en forståelse af sine reaktionsmønstre i forhold til sin egen familie

Hermes, Patricia: Jeg har kun ham tilbage .- 1987. - 142 sider. En 14-årig pige fortæller i dagbogsform om sine kaotiske følelser, da hendes forældre skal skilles. Om sin angst, væmmelse og lede da faderen genoptager de seksuelle overgreb, han begyndte på, da hun var 6 år. Bagest kort faktaafsnit om følgerne af incest og om hvor børn og unge kan henvende sig, hvis de bliver udsat for incest. Fra 12 år

61.642 Hildebrand, Eva: Drenge og seksuelle overgreb : forståelse, analyse og behandling.  1994. – 264 sider.
Om drenge som henholdsvis ofre og krænkere i forbindelse med seksuelle overgreb, med hovedvægt på psykoterapeutisk behandling af især krænkerne.  Med litteraturhenvisninger

30.1779 Rod, Ivan: Smertens børn : Om drenge og seksuelt misbrug. - Bittersøde nødder : en fortælling om skyld og skam (Alex E. Hansen)- 1990. - 43, 37 sider : ill. Den ene del fortæller om en 11-årig drengs oplevelse af sin far som krænker. Anden del beskæftiger sig i reportageform med at afdække baggrunde for seksuelt misbrug af drenge.  Supplerende faglitteratur: side 41 ; Supplerende skønlitteratur: side 42. Fra 13 år
Al tekst i kategorier: Vold, Incest, Prostitution og Pornografi er venligst udlånt af Kolding Krisecenter.
Litteraturlisten er afsluttet januar 2002